תאריכים מיוחדים

מדיניות פרטיות

חג הגאולה - י"ט כסליו

יום י"ט בכסלו – חג הגאולה הוא כהגדרת כ"ק אדמו"ר הרש"ב "ראש השנה לחסידות" ביום זה השתחרר כ"ק אדמו"ר הזקן ממאסרו בבית הכלא שברוסיה הצארית.   בשל הלשנה שפלה נחשד הרבי במרידה במלכות, ושהה במאסר כחמישים ושלושה ימים. הרבי ראה בכך קטרוג שיש בשמים על תורת החסידות, ובשחרורו מהכלא ראה את ניצחונה של החסידות. יום זה נקבע כיום של שמחה והתרוממות הרוח, ויום של התחזקות הלבבות בתורת החסידות. על אודות השמחה ביום י"ט כסלו, אמר כ"ק אדמו"ר הזקן "מי שישמח בשמחתי אוציאנו מן המצר אל המרחב". השמחה העצומה ביום זה מקיפה את כל חסידי חב"ד בכל תפוצות העולם, שמתכנסים ומעלים על נס את פרשת המאסר והגאולה, ומתעוררים בצוותא בלימוד דרכי החסידות ועבודת השם. בהאדיטש מאופיין זה כיום עלייה לרגל, כאשר מאות רבות נקבצים ובאים אל האוהל הקדוש של האדמו"ר הזקן, להתדבק בתורתו ולהרבות בתפילה לישועת הכלל והפרט. ביום זה ובימים הסמוכים אליו, כבכל הזמנים המיוחדים בהם מגיע המון רב אל הציון, אנו נערכים בכוחות מתוגברים ונותנים מענה למתן אש"ל מושלם עבור הציבור הקדוש, בהכנת הכנסת האורחים לקליטת ההמונים ללינה ולאירוח, ובהעמדת ארוחות חמות כיד המלך ללא כל תמורה לאורך כל שעות היממה, זאת בנוסף לכל השירותים העומדים לרשות ציבור העולים אל הציון במהלך כל ימות השנה. ולעולים אל הציון ביום הקדוש הזה, נאחל בברכת חסידים "לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תיכתבו ותחתמו"

תאריכים מיוחדים

חג הגאולה

י"ט כסליו

יום הבהיר

ח"י אלול